Privacyverklaring

Definitieve versie, opgeleverd op 10 mei 2018

Aangepast 11 maart 2023

 

Als u gebruik maakt van de diensten die ’t Gebaortehoes aanbiedt, dan worden persoonsgegevens van u verwerkt door Rob Smits. eigenaar van deze ondernememing. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

 

Wij verwerken verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dat doen, en welke rol wij hierin hebben. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 mei 2018

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

-         Verwerking van facturen

-         Uren- en km registratie

-         Opdrachtbevestiging

 

       Pasfoto's

       Pasfoto's worden na uitgifte meteen verwijderd. Wij zijn een RDW erkend bedrijf voor het verlengen en/of 

       uitbreiden van uw rijbewijs. Digitale foto's worden samen met uw handtekening, email adres en rijbewijsnummer

       versleuteld naar de RDW gestuurd. Hiervan wordt niets opgeslagen op de computer van 't Gebaortehoes.

 

 Gebruik van persoonsgegevens

 Door onze dienst te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.

 

 Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of   waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij bewaren en gebruiken   persoonsgegevens die door uw bedrijf worden verstrekt.

 Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor   heeft gegeven.

 Ten behoeve van de genoemde doeleinden verwerken wij de volgende (bijzondere) persoonsgegevens van u:

-         Bedrijfsnaam

-         Voornaam en achternaam

-         Adres

-         Postcode en Woonplaats

-         Telefoonnummer

-         E-mail
 

 Rechtsgrond(en) voor de verwerking (6)

 Wij vragen u eerst om uitdrukkelijke toestemming voordat wij uw persoonsgegevens zullen verwerken. Wij   bieden  u de mogelijkheid om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Hiervoor kunt u contact opnemen met   Rob Smits, eigenaar van ‘t Gebaortehoes.

 

De gegevens die u aan ons afgeeft worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt.

 

Categorieën van ontvangers/ verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

De in deze privacyverklaring genoemde gegevens worden gedeeld met Rob Smits en de accountant Anne-Marie Mommers.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

‘t Gebaortehoes sluit dan ook iedere aansprakelijkheid bij het gebruik van websites van derden uit.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen aan u worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage, rectificatie of wissing van uw gegevens (11)

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek

toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. De gegevens zijn zichtbaar op de factuur die u van ons ontvangt. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Behoudens gewichtige redenen zal Rob Smits een verzoek tot wijziging of verwijdering altijd

honoreren. U kunt een dergelijk verzoek richten aan ons via de contactgegevens die in deze privacyverklaring zijn opgenomen.

 

Klachtrecht (12)
Indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u ons uw klacht toesturen. Wij zullen zo snel mogelijk reageren op uw klacht en er alles aan doen om uw vertrouwen te herwinnen.

 

U kunt de Autoriteit Persoonsgegevens een tip geven, als u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens. U kunt middels het formulier gepubliceerd op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens uw tip doorgeven. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

 

Functionaris van gegevensbescherming
Voor eventuele vragen en/of opmerkingen met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens kunt u bij Rob Smits terecht per mail info@gebaortehoes.nl of per telefoon 06-36303469

 

Pasfoto's

Pasfoto's worden meteen na afgifte verwijderd.

 

Doorgifte aan derde landen
De in deze privacyverklaring genoemde gegevens worden doorgegeven/ verwerkt aan/in Nederland

 

Beveiliging
Wij hebben de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking:

-         De gegevens staan op een pc en wij werken niet in een netwerk omgeving;

-         Toegang alleen mogelijk door wachtwoorden

-         Avast End Protection Plus

 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze privacyverklaring vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op. Onze contactgegevens zijn:

’t Gebaortehoes

t.a.v. Rob Smits

Loogweg 4

6049 CR Herten

Tel. 06-36303469

 

info@gebaortehoes.nl